Ester Rønberg’s Slægtsbog Del 1

Jacob (# 26)

der antagelig hed Jacob Jensen, er født ca. 1680, men hans Fødested kendes ikke.

Jacob Jensen var sandsynligvis Fæstegaardmand i Melborup, Fjer­ring Sogn.

Jacob Jensen døde før 1746, idet Mette Davidsdatter (27), da var Enke og omkring dette Tidspunkt blev gift anden Gang med Fæ­ste-gaard­mand Poul Borup.

Jacob Jensen er sandsynligvis født i Ferring Sogn, men da Kirke­bogen for dette Sogn ikke er bevaret  for Tiden før 1760, han man ikke kunnet konstatere dette, hvorfor man heller ikke har kunnet konstatere hans Forældres Navn, og Slægten kan derfor ikke føres længere tilbage.

Jacob Jensen blev gift med

Mette Davidsdatter (# 27)

Hun er født ca. 1679 i Ferring Sogn som Datter af Fæstegaardmand David Jensen Og Hustru, og hun døde 1769 i Melborup, Ferring Sogn, hvor hun blev begravet d. 17. Januar.

I Ægteskabet var Børnene:

 1. David Jacobsen (# 28), født ca. 1706.
 2. Maren Jacobsdatter (# 29), født ca. 1710.
 3. Jens Jacobsen (# 30), født ca. 1713.
 4. Axel Jacobsen (# 31), født ca. 1715.

Alle børnene er født i Melborup, Ferring Sogn.

Jens Jacobsen (# 30)

der også nævnes med Tilnavnet Damsgaard, er født ca. 1713 i Melborup, Ferring Sogn, som Søn af Fæstegaardmand Jacob Jensen og Hustru Mette Davidsdatter. Han er sandsynligvis død i Ferring Sogn i Tidsrummet mellem 1792 og 1799, for hvilket Kirkebogen mangler.

Han var Fæstegaardmand i Damsgaard, Ferring Sogn.

Han blev gift med

Anne Johanne Jensdatter (# 33)

Det er ikke lykkedes at finde yderligere Oplysninger om hende.

I Ægteskabet var Børnene:

 1. Jacob Jensen (# 34), født ca. 1757.
 2. Mette Kristine Jensdatter (# 35), født ca. 1757.
 3. Jens Jensen (# 36), født ca. 1760.
 4. Ove Jensen (# 37), født ca. 1763.

Alle børnene er født i Damsgaard, Ferring Sogn.

Ove Jensen (# 37)

der ogsaa nævnes med Tilnavnet Damsgaard, er født ca. 1763 i Damsgaars, Ferring Sogn, som Søn af Fæstegaardmand Jens Jacobsen og Hustru Anne Johanne Jensdatter (# 33), og han døde 1812 i Ferring Sogn.

Han blev døbt d. 21 August 1763 i Ferring Kirke, og Faddere var Christen Storborup, Simon Damsgaard, Mads Storborup, Christen Storborups Kone og Simon Damsgaards Kone samt Præstens Kone, der bar Barnet.

Ove Jensen Damsgaard var Fæstegaardmand i Damsgaard, Ferring Sogn.

Han fik en Søn:

 1. Christen Ovesen Borup (# 39), født 1796 i Nr. Borup, Ferring Sogn.

Christens Moder var en Pige i Nr. Borup, men da Kirkebogen for 1792-1799 mangler, er det ikke muligt at konstatere Moderens Navn eller den nøjagtige Fødsels- og Daabsdato.

Ove Jensen Damsgaard blev gift d. 4. Oktober 1798 i Trans Kirke med

Mariane Jensdatter Herping (# 40).

Hun er født ca. 1778 i Herping, Trans Sogn, og hun døde d. 17. Maj 1860 i Neder Ørum, Vandborg Sogn.

I Kirkebogen har man ikke fundet Børn, der er født i dette Ægteskab.

Mariane Jensdatter Herping blev gift anden Gang med Johannes Jensen Ørum.

I Rysensteen God’s Jordebog fra Tiden omkring 1800 nævnes det, at Damsgaardens Hartkorn da var 19 Tdr. 2 Skp. 2½ Fjdk.

Gaarden var delt lige mellem to Fæstere, der hver havde 9 Tdr. 5 Skp. 3 Fjdk. 1 1/4 Alb. Det bemærkes, at Ove Jensen skulde forrette Rejser. Paa Grunden var der tre Huse, hvoraf der skulde svares 8 Rdlr. aarligt, og begge Gaardbeboere havde hver et Hus paa deres Grund, hvoraf der skulde svares 2 Rdlr. aarligt.

Christen Ovesen Borup (# 39)

er født ca. 1796 i Nr. Borup, Ferring Sogn, som Søn Af Fæste­gaardmand Ove Jensen Damsgaard, og han døde d. 19. August 1878 i Rønberg, Nørlem Sogn, hvor han blev begravet d. 25. August.

Christen Ovesen Borup var Boelsmand og Husejer i Rønberg, Nørlem Sogn.

Han blev gift d. 28. December 1824 i Nørlem Kirke med

Anne Marie Madsdatter (# 42)

Forlover ved Vielsen var Mads Rønberg og Thomas Smidt, Kirkesan­ger.

Anne Marie Madsdatter er født d. 31. Marts 1802 i Rønberg, Nørlem Sogn, som datter af Mads Christensen Rønberg (# 51) og Hustru Cathrine Nielsdatter (# 52).

Ved besøg på Landsarkivet i Viborg 1994-11-16 har jeg fundet følgende, der ikke står i Esters Slægtsbog::

Kirkebogen Nørlem 1815-25           C 483 20

Afgangslisten

Ane Marie Madsdatter 30 år Tjenestepige til Tørring Sogn d. 31. Oktober 1824

(# 42 Ane Marie Madsdatter er nu 22 år, da hun flytter fra Tørring Sogn,  for at gifte sig).

 

Kirkebogen Nørlem 1815-25           C 483 20

Copulerede (gifte) side 58

Christian Ovesen Borup (# 39) 27 år gårdmandssøn af Tørring Sogn

pigen Ane Marie Madsdatter Rønberg af Nørlem 22 år

Forelover: Mads Rønberg og Thomas ??????

 1. dec. 1823 I Kirken.

(årstallet 1823 må være forkert, der skal være 1824).

I Ægteskabet var Børnene:

 1. Niels Clausen Christensen (# 53), født d. 7. Februar 1827.
 2. Karen Christensdatter (# 54), født d, 7. Oktober 1829.
 3. Maren Kathrine Christensdatter (# 55), født d. 13. Marts 1832.
 4. Maren Kathrine Christensdatter (# 56), født d. 25. Januar 1833.
 5. Poul Christensen (Møller) (# 57), født d. 7. Februar 1836.
 6. Anders Christensen (# 58), født d. 28. Januar 1839.
 7. Jeppe Møller Christensen (# 59), født d. 15. April 1841.
 8. Ane Christensen (# 60), født d. 23. Maj 1843.

%Jeg har fundet følgende supplerende data i kirkebogen.

Jeppe Møller Christensen døde d. 28 august 1847 kun 6 år gammel. Han blev begravet d. 5. september 1847.

Maren Kathrine Christensen (# 55) blev hjemmedøbt d. 16. marts 1832 og fremstillet i kirken d. 23. april 1832. Under “Bemærk­ninger” står at hun dør%.

Alle børnene er født i Rønberg, Nørlem Sogn.

Anne Marie Madsdatters Fader, Mads Christensen, der var Husmand i Rønberg, er født ca. 1766 i Øster Skovgaard, Nørlem Sogn, og han døde d. 18. marts 1859 i Nørlem Sogn, hvor han blev begravet d. 27. Marts. Han blev døbt d. 27. Juli 1766 i Nørlem Kirke, og faddere var Anders Kirk, Jens Madsen Lemtorp, Christen Skov­gaard, Peder Madsens Datter og Anders Kirks Pige. Mads Chri­stensen blev gift med Cathrine Nielsdatter, der er født ca. 1777 og døde d. 11. April 1843 i Rønberg, Nørlem Sogn, hvor hun blev begravet d. 20. April.

Mads Christensens Fader, Christen Madsen, var Fæstegaardmand i Skidengaard, Nørlem By og Sogn. Han er født d. 3. April 1713 i Skidengaard, og han døde 1762. Som faddere ved hans Daab 1 1713 er nævnes Maren Gregersdatter, Mads Pedersen i Lemtorp, Christen Christensen Skovgaard og Jeppe Nielsen. Christen Madsen var gift med Anne Marie Pedersdatter, der er dødt i 1718 og døde 1794 i Nørlem Sogn, hvor hun blev begravet d. 7. December.

Christen Madsens Fader, Mads Christensen, var ogsaa Fæstegaard­mand i Skidengaard, Nørlem Sogn, og han er født 1677 i Nørlem Sogn, hvor han døde 1756. Han blev begravet d. 15. April. Han blev døbt d. 14. April 1677 i Nørlem Kirke, og faddere var Maren Andersdatter, Anne Mogensdatter, Christen Kabbel, Bertel Morten­sen og unge Peder Munk. Han var gift med Kirsten Jensdatter, der er født 1674 og døde 1755.

Mads Christensens Fader, Christen Madsen, er født d. 19. Januar 1654, og han døde d. 3. November 1701 i Nørlem Sogn. Han var ligeledes Fæstegaardmand i Skidengaard. Han var gift med Johanne Christensdatter, der er født ca. 1653 i Nørlem Sogn, hvor hun døde i 1715.

Johanne Christensdatters Fader, Christen Sørensen Damgaard, var Fæstegaardmand i Nørlem By og Sogn. Han er født i 1605 i Sønder­skov i Nr. Nissum Sogn, og han døde i 1688 i Nørlem Sogn, hvor han blev begravet d. 26. November. Han var gift med Johanne Christensdatter, der døde i 1691 i Nørlem Sogn, hvor hun blev begravet d. 8. November. Ved Dødsindførelsen i Kirkebogen op­lyses det, at hun levede i Ægteskab i 49 Aar og efterlod sig 3 Sønner og 3 Døtre.

% Oplysninger jeg senere har fået:

Christens Ovesen Borup overtog husmandsstedet “Rønberg” ved sit giftemål %.

Christens Ovesen Borup overtog 1835 sin Svigerfaders Mads Chri­stensen Rønbergs Gaard, og Skø­det, der er indført i Skodborg og Vandfuld Herreds Skøde- og Panteprotokol 8, Side 381, lyder Saaledes:

“Jeg underskrevne Mads Christensen Rønberg af Nørre Lem Sogn gjør vitterlig at have solgt og afhændet, ligesom jeg og hermed sælger og skjøder og overdrager fra mig og mine Arvinger med fuldkommen Ejendomsret til min Svigersøn Christen Ovesen Nr. Borup et mig tilhørende Sted Rønberg i Nr. Lem Sogn med Byg­ninger og Jordeejendomme, nemlig:

 1. Hovedgaardsjorder, hvilke forhen have været umatrikulerede, men er samme af det kongelige Rentekammer ansat til Hartkorn fri Hovedgaardstaxt 2 Skp.
 2. Af Lemvig Kjøbstads fri Jorde, som ligeledes ifølge kongelige Rentekammers Resolution er ansat til Hartkorn og henlagt under Nørre Lem Sogn, 1 Skp. 2 Fjdk. og 1/4 Alb. Hvilke Ejen­domme, og heraf de under Litra A ere Tiendefrie mig hjemlede ved tinglyst Skjøde af 1. Juni 1802.

Endelig overdrager jeg Kjøberen den Stædet værende og mig til­hørende Besætning og Bohave, inden og uden Døre, intet i navnlig Maade undtagen, altsammen for den accorderede Kjøesumma 10 Rbd. i Sedler, og da Kjøberen, fornævnte min Svigersøn Christen Ovesen Nørre Borup, har Contant betalt mig bem. et Hundrede Rigsbankdaler rede Sølv og med mig oprettet Aftægtskontrakt, hvorved jeg og min Hustru er forsikret Ophold eller Aftægt i Stedet, saalænge vi lever, saa skal overmeldte Sted Rønberg med Bygninger, Ejendomme og Besætning herefter tilhøre Kjøberen som hans retmæssige Ejendom efter Loven, hvilken han maa gjøre sig saa nyttig, som han vil og kand, da jeg forbinder mig og mine Atvinger at frelse og hjemle Kjøberen det solgte efter Loven med samme Rettigheder, Herligheder og Byrder, som jeg hidtil har været Eier deraf.

Lemvig, d. 10. Juni 1835.”

I Vandfuld Herreds Skøde- og Panteprotokol 19, side 308, er følgende Obligation indført:

“Underskrevne Christen Ovesen Nr. Borup af Rønberg i Nørre Lemb Sogn erkjender herved, at jeg er Skibsfører Mads Chr. Nielsen Rønberg i Lemvig skyldig en kapitel af Beløb 500 Rdlr.Rigsmønt, skriver Fem Hundrede Rigsdaler, og jeg forpligter mig herved til at forrente denne Capital med fire Procent pro Anno samt at udbetale Kapitalen skadesløst til Creditor en 11. Juni eller 11. December Termin, efter Opsigelse, givet enten af Creditor eller mig, med et ½ Aars Varsel. I det Tilfælde, at Creditor ved Døden maate afgaa, mens jeg for denne Gjeld til ham personlig bestem­mes imidlertid, at hans Arvinger, eller hvem andre, der efter hans Død maate blive Eier af nærværende Obligation, skulle være uberettigede til at fordre Capitalen udbetalt, naar jeg nøjagtig erlægger Renter og vedbliver at være Eier af nedennævnte pant­satte Eiendom, saalænge jeg og min Hustru eller en af os lever.

Udstedt d. 10. Marts 1860 i Rønberg.”

Ved besøg på Landsarkivet i Viborg 1994-11-16 har jeg fundet:

At Ane Marie Madsdatter har været gift før, og fået en søn Mads Christian Borup 17. Aug. 1821.

I Kirkebogen har jeg fundet:

Kirkebogen Nørlem 1815-25           C 483 x20

Fødte Mandsbørn

 1. Aug. 1821 Mads Christian Hjemmedøbt (#222) 17. Aug. 1821 Fremstillet i Kirken 14. Okt. 1821.

Forældre: Skipper i Lemvig Niels Christian Borup og Hustru Ane Marie Madsdatter Rønberg.

Faddere: Bl.a. Christen Madsen Rønberg af Lem.

Kirkebogen Nørlem 1815-25           C 483 20

 

Konfirmerede Drenge

 1. Søndag efter Paaske 10. April 1836

Mads Christian Borup (#222)

Forældre: Skipper i Lemvig Niels Clausen Borup og Hustru Ane Marie Madsdatter Rønberg

 

 

Da jeg ledte i kirkebogen for Lemvig 1846-1861, fandt jeg:

 1. December 1850

Mads Christian Nielsen af Rønberg (# 222)

Født d. 17. August 1821 i Nørlem  (vaccineret d. 11. August 1829 af læge Brise) blev gift med

Marie Christensdatter (# 209)

Født d. 8. Juni 1813 i Hygum Lemvig.

Forelover Chresten Rønberg

Niels Clausen Christensen (# 53).

Født d. 7. Februar 1827.

Forældrene var Christen Ovesen Borup (# 39) der er født ca. 1796 i Nr. Borup, Ferring Sogn, som Søn Af Fæste­gaardmand Ove Jensen Damsgaard, og han døde d. 19. August 1878 i Rønberg, Nørlem Sogn, hvor han blev begravet d. 25. August.

Christen Ovesen Borup var Boelsmand og Husejer i Rønberg, Nørlem Sogn.

 

Niels Clausen Rønberg er født d. 7. februar 1827. Han er hjem­medøbt samme dag og fremstillet i kirken (Nørlem kirke) d. 12. april 1827

Faddere ved dåben var:

Malti Kirkegaards hustru, Niels Veser Skovgaards hustru, Hr. Anders Sørensen og Jeppe Møller af Lemvig. Christen Madsen Rønberg og Jens Pedersen Tandesen af Nørlem.

Niels Clausen Rønberg Nørlem blev komfirmeret 1. Søndag efter påske (18 april) 1841 i Lemvig kirke.

Der er opført hans karakter i kundskab, men jeg kan ikke tyde det.

Han blev vaccineret (mod kopper?) d 10. juni 1833 af læge Spier.

14 år gammel d. 24. maj 1841 (en måned efter han var blevet komfirmeret) rejste han fra Nørlem Sogn til Nr. Nissum Sogn (med skudsmål fra præsten Meelbye) og blev tjenestedreng på “GRUMMES­GAARD”.

(Grummesgaard optræder som familienavn. Denne familie har en eller anden tilknytning til min familie. Muligvis fra dengang?).

 1. 20 december 1843 forlader Niels Clausen Rønberg Nr. Nissum Sogn fra “Broxgaard” “med godt skudsmaal”.
 1. 8. april 1849 22 år gammel flytter han tilbage til Nørlem Sogn. Han kom da fra “Rønet”?
 1. 12 april 1853 bliver “ungkarl Niels Christensen Rønberg” gift med pigen Kirsten Lurine (# 201).

Forlover er Kristen Ovesen Rønberg

Børn:

 1. Christen Nielsen Rønberg (# 1) født d. 26 juni 1853
 2. Niels Peder Nielsen Rønberg (NY # 202) født 22. februar 1855
 3. Martinus Rønberg (# 61)
 4. Johan Rønberg (# 96).

Familien flytter i 1857 (Niels er 30 år gammel) til Jegindö i Limfjorden.

Fortsæt med Slægtsbogen Del 2.Ester Rønberg’s slægtsbog-2